Confidor WG 70

Kemikalieinspektionen har återkallat produktgodkännandet för Confidor WG 70 med registreringsnummer 5486 på grund av en villkorsändring. Produkt med detta registreringsnummer får inte längre säljas. För odlare gäller att produkten fick lagras, bortskaffas och användas t.o.m. den 8 januari 2020.

I och med ändringen av produktgodkännandet har Confidor WG 70  fått ett nytt registreringsnummer. Det nya registreringsnumret är 5569. I villkoren för den nya registreringen står det: Confidor WG 70 får endast användas i slutna växthus som uppfyller definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Enligt information från Jordbruksverkets växtskyddscentral finns i princip inga växthus i Sverige som lever upp till dessa krav (ev. något väldigt slutet försöksväxthus). I praktiken betyder detta att produkten inte längre kan användas av tomat, gurka och paprikaodlare efter 2020-01-08.

Se beslutet här

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odling av prydnadsväxter, tomat och gurka, i växthus.
Mot insektsangrepp i odling av paprika, i växthus.
All annan användning är otillåten, om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Imidakloprid 70 vikt-%.

Verkningssätt

Confidor WG 70 innehåller den verksamma beståndsdelen imidakloprid. Denna verksamma beståndsdel skiljer sig i verkningssätt från organiska fosforföreningar, carbamater och pyretroider. Medlet tas upp via blad, stam och rötter och är systemiskt uppåt och utåt i växten vilket gör att även nytillväxten skyddas. Confidor WG 70 verkar som kontakt och maggift på skadeinsekterna och har långtidsverkan.

Användning

Confidor WG 70 skyddar plantorna mot främst sugande insekter som bladlöss, mjöllöss m.fl. Confidor WG 70 verkar under en lång period och har en god effekt mot alla aktiva utvecklingsstadier. För mjöllöss är effekten nedsatt i det sena nymfstadiet, eftersom insekten då inte är aktiv och ej intar föda. Confidor WG 70 bekämpar ej spinn eller kvalster.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Confidor WG 70

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG