Gaucho

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odling av sockerbetor genom betning av utsäde.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Imidakloprid 70 vikt-%.

Verkningssätt

Gaucho WS 70 innehåller den verksamma beståndsdelen imidakloprid som har en god kontaktverkan och dessutom en utpräglad systemisk verkan som skyddar grodden och nytillväxta blad både under och efter uppkomsten.

Användning

Gaucho WS 70 är ett betningsmedel avsett för betning av sockerbetsfrö. Betningen sker i speciella maskiner särskilt avsedda för ändamålet. Gaucho WS 70 ger normalt betplantan ett säkert skydd mot ett flertal viktiga skadeinsekter fram till 6–8 bladstadiet. Normalt ges även en god effekt mot tidiga bladlusangrepp.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Gaucho

Copyright © Bayer AG