Prestige

Användningsområde

Mot svampsjukdomar samt mot skadeinsekter i odlingar av potatis genom betning av utsäde i samband med sättning eller utsortering från lagerhus.
Behandling får ej ske senare än 100 dagar före skörd.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Pencykuron 21,9 vikt-%.
Imidakloprid 10,5 vikt-%.

Verkningssätt

Prestige FS 370 består av två aktiva substanser som kombinerar en effekt mot utsädesburna svampsjukdomar och skadeinseketer. Verkan är både genom kontaktverkan och systemiskt. Svampmedlet är kontaktverkande medan insektsmedlet är systemiskt och transporteras med saftströmmen upp i plantan och skyddar mot angrepp av skadeinsekter under säsongen.

Användning

Genom en betning med Prestige FS 370 bekämpas både skadeinsekter och svampsjukdomen Rhizoctonia solani. De skadeinsekter som bekämpas är främst stritar, löss och stinkfly, men man har även en sidoeffekt mot knäpparlarver. Prestige FS 370 bekämpar utsädeburen Rhizoctonia solani som kan orsaka groddbränna, filtsjuka och lackskorv.
Prestige FS 370 är formulerat som ett flytande betningsmedel och används som betning av utsädet före eller i samband med sättningen eller vid utsortering från lagerhus. Beting på förgrodd potatis är också möjlig.
För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Prestige har två funktioner i en, skyddar både mot insekter och lackskorv/groddbränna/filtsjuka. Prestige skyddar potatisen genom hela säsongen.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Prestige

Copyright © Bayer AG