Sencor SC 600

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av potatis och morötter.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Metribuzin 600 g/l

Rekommendation

Sencor SC är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum ettåriga gräs- och örtogräs, såväl på groende frön som uppkommet ogräs. Använd grova filter i sprutan för att motverka risk för stopp (50 mesh eller grövre).

Potatis

Engångsbehandling
Dosering: 0,35 l/ha Sencor SC 600 (OBS sortkänslighet).

Behandla strax före (DC 00) eller vid begynnande uppkomst (DC 10-20). Efter sättning låt fältet ligga orört tills de första groddarna ”står i brynet“. Spruta Sencor SC 600 med vanlig bomspruta. Om fältet bearbetas mekaniskt mot kvickrot och annat rot-ogräs behandlas fältet någon dag efter den sista kupningen. Vid torka kan effekten reduceras. För förbättrad effekt vid torra förhållanden behandla tidigt på morgonen när luftfuktigheten är högre.

Delad behandling
På fält med svårbekämpade ogräs och på mulljordar kan delad behandling vara aktuell.
Dosering: Behandla strax före uppkomst med 0,35 l/ha Sencor SC 600 + 0,5 l/ha superolja. Vid behov upprepas behandlingen vid 5 cm blasthöjd med 0,23 l/ha Sencor SC 600 (utan oljetillsats).

Domineras ogräsfloran av snärjmåra eller kvickrot bör den upprepade behandlingen i stället ske med 30-50 g Titus/ha + vätmedel. Alternativt kan även den tidiga behandlingen kompletteras med en mekanisk ogräsbekämpning.

Morötter, för UPMA se tabell

Behandla på ogräsens tidiga hjärt-/örtbladstadium. Bäst ogräseffekt har enligt försök uppnåtts i behandlingsprogram där ogräsmedlet Fenix ingår.

Dosering 0,08-0,17 l/ha
Den högre dosen på jordar med högre mull- och lerhalt och högt ogrästryck.
Vid osäkerhet kontakta Bayer för råd angående dosering, behandlingstidpunkt och bäst ogräseffekt.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

UPMA-tabell

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

Sencor SC 600

Ladda ner produktinformation