Allmänna användningsvillkor

Nedanstående villkor gäller besök på och användning av denna webbplats. Om du inte accepterar villkoren ska du inte fortsätta använda webbplatsen.
Denna webbplats har tagits fram och sköts av Bayer Norden (hädanefter benämnt BAYER). Vi förbehåller oss rätten att ta bort webbplatsen eller revidera hela eller delar av innehållet på webbplatsen, de allmänna villkoren för användning av webbplatsen, våra allmänna villkor och våra försäljnings- och leveransvillkor. Vi förbehåller oss rätten att göra sådana ändringar när vi så önskar och utan föregående meddelande. Varje gång du besöker webbplatsen bör du därför granska villkoren för att se om ändringar eller tillägg har gjorts.

Allmänna villkor för användning av webbplats

All information, alla dokument och illustrationer som publiceras på webbplatsen tillhör BAYER. Det är tillåtet att använda materialet under förutsättning att en upphovsrättsnotis anges på alla kopior, att informationen endast används för personligt bruk, att den inte används kommersiellt, att informationen inte ändras på något sätt och att illustrationerna endast används i kombination med tillhörande text.

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken på webbplatsen tillhör Bayer-koncernen, såvida inte annat anges eller det är uppenbart att de tillhör tredje part. Obehörig användning av dessa varumärken eller annat material är uttryckligen förbjudet och utgör ett brott mot upphovsrätten, varumärkeslagen eller andra immateriella rättigheter.
Begränsad ansvarighet

BAYER har sammanställt den detaljerade informationen på den här webbplatsen från interna och externa källor, efter bästa förmåga och med största noggrannhet. Vi strävar efter att utöka och uppdatera informationen fortlöpande. Syftet med informationen på webbplatsen är att presentera BAYER samt våra produkter och tjänster. Vi lämnar dock inga uttryckliga eller antydda garantier för att informationen är fullständig eller korrekt. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att informationen kanske inte längre är aktuell. Vi vill därför rekommendera dig att kontrollera all information som du får från webbplatsen innan du använder den. Även om vi ger råd på den här webbplatsen måste du själv kontrollera våra senaste råd, i synnerhet säkerhetsdokument och tekniska specifikationer, samt att våra produkter är lämpliga för vissa processer och syften. Om du vill ha ytterligare råd eller instruktioner rörande våra produkter eller tjänster ber vi dig kontakta oss direkt. Användare av den här webbplatsen är medvetna om att de använder webbplatsen och dess innehåll på egen risk. Varken BAYER eller någon tredje part, som är delaktig i att skriva, producera eller överföra webbplatsen, kan hållas ansvariga för skador till följd av åtkomst eller bristande åtkomst till webbplatsen, användning eller omöjlighet att använda webbplatsen eller till följd av att du förlitat dig på informationen på webbplatsen.

Externa webbplatser/länkar

Den här webbplatsen innehåller länkar/referenser till andra webbplatser. Detta innebär inte att BAYER godkänner innehållet. BAYER tar heller inget ansvar för tillgängligheten till eller innehållet på sådana webbplatser eller för skada till följd av användning av innehållet, i vilken form det än kan vara. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för webbplatsanvändarnas bekvämlighet. Användarna får använda dessa webbplatser på egen risk.

Personuppgifter

De som använder webbplatsen får själva ta fullt ansvar för de uppgifter som de skickar till BAYER, samt för att lämnandet av uppgifter inte utgör ett brott mot tredje parts rättigheter. Användaren ger BAYER tillåtelse att lagra dessa uppgifter och använda dem för statistiska ändamål eller för andra specifika verksamhetssyften, såvida inte informationen innefattar andra personuppgifter än masterdata eller användardata enligt definitionen i paragraferna 5 och 6 i den tyska dataskyddslagen för teletjänster (Teledienstedatenschutzgesetz). BAYER har rätt att använda innehållet i sådana meddelanden, däribland idéer, uppfinningar, ritningar, tekniker och expertkunskaper, för alla ändamål, t.ex. utveckling, produktion och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster, och att återge sådan information och utan begränsningar göra den tillgänglig för tredje part.

Internationella användare

Webbplatsen kontrolleras, drivs och uppdateras av BAYER i Danmark och är endast avsedd för bruk i Sverige. BAYER lämnar inga garantier för att informationen på denna webbplats är korrekt utanför Sverige och att produkter och tjänster finns tillgängliga i samma utförande, samma storlek eller till samma villkor. När du anropar webbplatsen eller laddar ned innehåll utanför Sverige ber vi dig observera att det är ditt eget ansvar att se till att du agerar i enlighet med gällande lokal lagstiftning där du befinner dig.

De produkter som omnämns på webbplatsen kan ha andra förpackningar, andra förpackningsstorlekar eller andra märkningar beroende på land.

I USA bedrivs Bayer-koncerns verksamhet av Bayer Corporation. Kunderna i USA uppmanas kontakta någon av dess enheter.

Försäljning av BAYER-produkter

Våra produkter säljs i enlighet med den senaste versionen av våra allmänna villkor för försäljning och leverans.

Framåtsyftande uttalanden

Den här webbplatsen kan innehålla framåtsyftande uttalande baserat på aktuella formodinger och prognoser från ledningen i Bayer-koncernen eller dotterbolag. Diverse kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer kan leda till väsentliga skillnader mellan företagets faktiska framtida resultat, finansiella ställning, utveckling eller resultat och det som antingen uttrycks eller antyds i olika uttalanden på denna webbplats. Dessa faktorer redovisas bland annat i våra offentliga rapporter som finns tillgängliga på Bayers webbplats, www.bayer.com. Vi tar inget som helst ansvar för att uppdatera dessa framåtsyftande uttalanden eller för att anpassa dem efter framtida händelser eller utveckling.