Conviso One

Användningsområde

Mot ogräs i odling av sockerbetor. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Verksamma beståndsdelar

Foramsulfuron 50 g/l
Tienkarbazon-metyl 30 g/l

Introduktion

Produkten Conviso One ingår i ett nytt system för ogräskontroll i sockerbetor. Herbiciden Conviso One kan enbart användas i sockerbetor som är toleranta mot ALS-inhibitorer. Toleransen är framtagen genom naturlig selektion och inte via GMO-förädling. Sammansättningen av produkten ger bred effekt på, för sockerbetsodlingen, besvärliga örtogräs men också en bred effekt på olika gräsogräsarter.

Verkningssätt

Conviso One innehåller de verksamma substanserna Foramsulforon och Thiencarbazone som båda är ALS-inhibitorer och tillhör de två kemiska familjerna Sulfonylureor och sulfonylaminocarbonyl-triazolinone (SACT). Tillsammans verkar dessa på ett brett spektrum av de mest skördepåverkande och därmed också kostnadskrävande ogräsen i sockerbetsodlingen, inklusive svåra ogräs som svinmålla Chenopodium album, trampört, Polygonum aviculare och åkerbinda Fallopia convolvulus.  

Justering av etikett gällande efterföljande gröda

I säsongen 2020 har det vid några enstaka tillfällen i Finland visat påverkan på potatis som efterföljande gröda till CONVISO® SMART sockerbetor. Bayer kommer att sätta igång ett försöksupplägg lokalt i Finland där vi kommer att undersöka eventuell påverkan på efterföljande gröda efter CONVISO® SMART sockerbetor. Erfarenheterna från Finland har gjort att den finska etiketten har fått förändringar till kommande säsong.

Bayer väljer därför av försiktighetsskäl att justera även den svenska etiketten för CONVISO® ONE.

Potatis som efterföljande gröda plockas bort och kommer inte att vara möjlig som efterföljande gröda till CONVISO® SMART sockerbetor. I samband med detta så väljer vi också att plocka bort konventionella sockerbetor som efterföljande gröda. Motiveringen till det är att det inte är aktuellt eller vidare klokt ur ett växtföljdsperspektiv, eller sett till integrerat växtskydd. Det är heller inte relevant för hur sockerbetor odlas i Sverige.

Nytt är också att efter odling av CONVISO® SMART sockerbetor ska det plöjas innan etablering av vårsådd gröda oavsett vilken av de möjliga grödorna som väljs.
För höstvete samma år är rekomendationen att kultivera i den övre delen av matjordslagret, alternativt plöja innan sådd.

Den nya rekommendationen ser ut som följer:

Efterföljande gröda

Efter skörd av CONVISO® ONE behandlade sockerbetor, kan följande grödor odlas.

Samma år: Höstvete.Innan etablering av höstvete krävs en ordentlig kultivering av den övre delen av matjordslagret som ger en god omblandning av jorden, alternativt plöjning innan sådd. Efter en torr nederbördsfattig sommar rekommenderas plöjning.

Följande vår: Vårvete, vårkorn, fodermajs, foderärtor eller åkerbönor. Innan etablering av efterföljande vårgröda krävs plöjning. Plöjning ska ske till vedertaget plöjningsdjup så hela matjordslagret blandas om.

Om CONVISO® SMART gröda utgår är det möjligt att så om med CONVISO® SMART sockerbetor eller fodermajs. Vid omsådd med fodermajs krävs plöjning.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Conviso One

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation