Gratil

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, lin, betesvall, gräsfrövall och slåttervall.
I stråsäd endast för vårbehandling.
Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling.
Slåttervallar ska ej bekämpas senare än 21 dagar före skörd.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Amidosulfuron 75 vikt-%.

Verkningssätt

Amidosulfuron har systemisk verkan och påverkar acetoacetat-syntesen i ogräset så att tillväxten stoppas inom 48 timmar. Den verksamma beståndsdelen tas primärt upp via bladen men också i viss mån via rötterna och translokeras sedan systemiskt inom plantan. Efter 3–5 veckor är hela plantan död. De första synliga symptomen är en gulfärgning följt av celldöd som senare sprider sig till hela plantan. När man blandar Gratil WG 75 med andra ogräsmedel går nedvissningen fortare.

Användning

Gratil 75 WG används mot örtogräs i odlingar av stråsäd, lin, betesvall, gräsfrövall och slåttervall. Gratil löser ogräsproblemen och höjer värdet i betesvallar och slåttervallar. Gratil är dessutom skonsamt mot din gräs- och betesvall, bredverkande med mycket god ogräseffekt. Gratil är effektivt mot svåra ogräs som maskros, skräppa och många andra.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Vanligt namn: