Siltra Xpro

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Verksamma beståndsdelar

Bixafen 60 g/l
Protiokonazol 200 g/l

Verkningssätt

Siltra Xpro består av två aktiva substanser med olika verkningsmekanismer:

• Bixafen tillhör gruppen pyrazol- 4- karboxamider (FRAC- kod 7).
Bixafen hämmar respirationen i svampens celler.

• Protiokonazol tillhör gruppen triazoler (FRAC- kod 3).
Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.

Kombinationen av de två aktiva substanserna betyder att Siltra Xpro verkar både förebyggande och kurativt
mot en lång rad svampsjukdomar. De båda aktiva substanserna verkar systemiskt och fördelas jämt i bladen
med saftströmmen.

Behandling tidigt i svampens utveckling ökar normalt effekten. Siltra Xpro bör användas vid begynnande
angrepp eller efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering. Behandling med Siltra Xpro kan
upprepas i vete och korn.

Verkningstiden för Siltra Xpro beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium och
tillväxthastighet, infektionstryck samt väderförhållande. Regn 1 timme efter behandlingen påverkar inte den biologiska effekten.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Siltra Xpro

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation