Attribut Twin Plus

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvete. Endast för vårbehandling. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Attribut SG 70 säljes i twinpack tillsammans med Hussar Plus OD under benämningen Attribut Twin Plus. De två komponenterna Attribut SG 70 och Hussar Plus OD skall alltid tankblandas.

Verksamma beståndsdelar

Attribut SG 70 Propoxikarbazonnatrium 70 vikt-%.
Hussar Plus OD Jodsulfuronmetyl-natrium 50 g/l + mesosulfururonmetyl natriumsalt 7,8 g/l.
Övrig beståndsdel: Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener).

Verkningssätt

Både blad- och jordverkan.
Örtogräs: Bladverkande delen har störst betydelse.
Gräsogräs: Jordverkande delen har störst betydelse.

Användning

Mot gräsogräs såsom flyghavre, kvickrot, åkerven och renkavle m.fl. och örtogräs i odlingar av höstvete.

Att tänka på…

För optimal effekt på gräsogräs krävs god markfukt vid behandling.

Efterföljande gröda
Attribut Twin Plus bryts normalt snabbt ner i jorden och därmed kan alla konventionella lantbruksgrödor odlas året efter behandling.
Sådd av höstoljeväxter samma år som en behandling med Attribut Twin Plus är möjligt efter plöjning. Undvik om möjligt dubbelbehandling.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Attribut Twin Plus

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG