Positiva plantfysiologiska effekter

Vitala och livskraftiga plantor är grunden för en hög skörd med tillhörande bra kvalitet. Produkter inom Xpro- familjen har utöver ett brett effektspektrum på svampsjukdomar även olika växtfysiologiska effekter som kan påverka skörden positivt.

Längre inlagringsperiod ger högre skörd

En frisk gröda utnyttjar fotosyntesen bättre än en sjuk gröda. Men även under sjukdomsfria förhållanden har en Xpro-behandlad gröda visat på högre merskördar jämfört med grödor som har behandlats med andra fungicider. En anledning är en högre fotosyntesaktivitet i äldre utvecklingsstadier. Från stadie DC 85 avtar denna effekt så att en fullständig avmognad av hela plantan kan ske fram till skörd.

Färre fysiologiska fläckar i korn

I korn syns, utöver förlängd inlagringsperiod, ytterligare en effekt på plantor som är behandlade med Xpro-produkter. I slutet av plantans vegetativa fas kan man, på flaggblad samt bladnivå två, se att plantan är mindre påverkad av åldrandeprocessen. Detta visar sig genom att bladen är betydligt mindre angripna av fysiologiska fläckar.

Reducerar påverkan av torkstress

Plantor behandlade med Bixafen visar sig ha en större tolerans mot torka jämfört med plantor som är obehandlade eller behandlade med andra fungicider. Verkningsmekanismerna som påverkar toleransen mot torka är inte påvisade men undersökningar pågår.
Detta testas genom att utsätta plantor för torkstress och mäta bladtemperaturen. Plantor behandlade med Xpro-produkt har en lägre bladtemperatur än obehandlade plantor och plantor behandlade med andra fungicider. Lägre bladtemperatur indikerar mindre stressade plantor och en fortsatt optimal öppning av stomata som i sin tur gör att fotosyntes- och transpiration kapaciteten bibehålls.

Merskördar utöver svampeffekter

De samlade positiva plantfysiologiska effekterna kan i slutändan ge merskörd genom fler frambildade kärnor/ax och högre tusenkornvikt. Effekten beror till största delen på en minskad axreduktion och ökad fotosynteskapacitet.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG