Säkerhet

Vid risk för förgiftning, kontakta Giftinformationscentralen, telefonnummer 112.

Säkerhetsbladen finns under respektive produkt.