Säkerhet

Vid risk för förgiftning, kontakta Giftinformationscentralen, telefonnummer 112.

Säkerhetsbladen finns under respektive produkt.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG